Malmö Brinner/ Malmö Arde 
                            22.4 - 22-9-2016. Moderna Muséet Malmö
                                                                                                       Foto: Gabriel Flores Jair -Pepe Viñoles
Åderstoder. Collage-Installation. 
"Malmö brinner" Skisser/ estudios. Collage 2016-2017

ÅTERSTODER/ REMANENTES av/por Clemens Altgård
 (Svenska-Español) 

Pepe Viñoles, flydde från Uruguay till Chile 1972, och kom efter statskuppen 1973 till Sverige. Under flera år arbetade han mycket med att göra affischer, ofta med ett vänsterpolitiskt budskap. Han har fört en passionerad kamp mot sociala orättvisor och alltid med en mycket medveten estetik och ett stilsäkert formspråk.

Idag gör Malmöbon Pepe konst som är både lekfull och lite hemlighetsfull. Bitar, fragment och lösa stycken sätts samman till fascinerande helheter. Han gör bland annat skulpturer, collage, assemblage och arbetar även med objekt.

Det går att ana en inspiration från flera av de moderna ismerna, dadaism, surrealism och konstruktivism, för att nämna några som satt starka avtryck i Pepe Viñoles konstnärliga metoder.
”Återstoder” är titeln på ett av Pepes senaste verk. Det har skapats speciellt till utställningen ”Malmö brinner – en utställning om revolt, drömmar och passioner, 1968-1988”. Utställningen inramas av två symboliska årtal således. Den börjar med revoltåret 1968 och slutar vid 1988, året före murens fall. Vad som hände sedan vet vi. Globalisering följde, tilltagande digitalisering och proklamerandet av historiens slut. Men historien var inte slut, nya dramatiska händelser skakade världen och nu tycks den nyliberala eran gå mot sitt slut. Vad som händer härnäst vet vi inte. Men vi behöver konstnärer som Pepe Viñoles för att förstå vår samtid och få ett grepp om det förflutna. Kanske kan vi då också göra oss en bild av en möjlig framtid.
Utställningen ”Malmö brinner” som sådan är alltså återblickande men ändå med en stark förankring i nuet. Från det som skedde under de där passerade decennierna löper det trådar, såväl synliga som osynliga, till nuet. Därför är det så träffande att Pepe spänt upp linor, trådar, i sitt verk.
”Återstoder” är likaså en välfunnen titel med tanke på att Pepe har återanvänt saker som han skapade för många år sedan, affischer och trycksaker, bland annat. Det är som sorts dokument från gångna tider: ”rester” eller som det heter på spanska: ”remanentes”. Det kan också ses som ett slags fresk svävande i luften. Minnen tonar fram som ett slags hägring i nuet. Men det går att tillämpa andra synsätt också. Tillsammans utgör delarna ett större helt, en dynamisk och ändå komplex mosaik som vittnar om ett aktivt liv.  
Inspiration till formen har han bland annat fått från latinamerikanska folkkonst företeelser som Papel picado i Mexico och Literatura de cordel i Brasilien, där konst och artefakter hängs upp likt tvätt på långa linor i gaturummet. Här visar Pepe Viñoles också på en annan sak — hur konst kan slå en bro mellan kontinenter och hur avantgardistiska uttryck kan förenas med folkkonstens traditioner. Det händer något lika oväntat som fascinerande i möten och sammansmältningar av det slaget. Sådana där möten som ofta sker i drömmen och som konstnären kan ta tillvara och förverkliga.
I ett verk som detta visualiseras inte bara spåren av ett livs gärningar utan också återstoderna av drömmar och den högst intakta föreställningen om att världen kan transformeras och att den faktiskt går att förändra.  REMANENTES

Pepe Viñoles huyó de Uruguay a Chile en 1972, y llegó a Suecia luego de producirse el golpe de Estado en septiembre de 1973. Durante varios años realizó afiches políticos y solidarios. Siempre ha podido unir una apasionada oposición a la injusticia social, con una obra de estilo seguro  y definido criterio estético. El arte de Pepe, es a la vez lúdico y muchas veces enigmático. Partes, fragmentos y piezas sueltas resultan fascinantes unidades. Su trabajo incluye esculturas, collages, assemblage y también objetos.

Puede notarse que su inspiración se reconoce en algunos de los modernos ismos: el dadaísmo, el surrealismo y el constructivismo, para nombrar unas pocas de las corrientes artísticas que han dejado una fuerte huella en el trabajo de Pepe Viñoles.
"Återstoder" es el título de este último trabajo de Pepe, creado especialmente para la exposición "Malmö brinner (Malmö arde)- una exposición sobre la rebelión, sueños y pasiones, 1968-1988". Esta muestra está enmarcada por dos años simbólicos, el que se inicia con la revuelta del año 1968 y termina en 1988, el año antes de la caída del Muro de Berlín. Lo que sucedió a continuación, lo sabemos: la globalización que sobrevino, el aumento de la digitalización y el anuncio del fin de la Historia. Pero la Historia no había acabado, porque nuevos acontecimientos dramáticos sacuden el mundo y parecería que ahora la era neoliberal toca su fin. Lo que va a acontecer después no lo sabemos. Pero necesitamos artistas como Pepe Viñoles para entender nuestro presente y retener el pasado. Tal vez entonces, podremos también hacernos una idea del futuro posible.
La exposición "Malmö arde" como tal,  propone una visión retrospectiva sin embargo el presente tiene una fuerte impronta en ella. De los sucesos de décadas pasadas se extiende un hilo que llega hasta el presente y que puede hacerse tanto invisible como visible. Por eso, coincidentemente en esta obra de Pepe Viñoles también se tensa y extiende un hilo.

"Återstoder" en sueco es un título acertado, porque Pepe ha reutilizado materiales que creó hace muchos años, sobre todo carteles y otros impresos. Es una suerte de documento de tiempos pasados: "restos" o como se dice en español: "remanentes". También puede ser visto como una especie de fresco suspendido en el aire. Recuerdos que se desvanecen como espejismos en el presente. Sin embargo es posible mirarlo también de otra manera. Porque agrupados los diferentes elementos constituyen un todo más grande, un mosaico dinámico y complejo que da testimonio de una vida activa.
La forma se ha inspirado en dos viejas tradiciones del arte popular latinoamericano, el Papel picado de México y la Literatura de cordel de Brasil donde adornos y textos ilustrados con grabados, cuelgan en la calle como ropas puestas a secar. Es aquí donde Pepe Viñoles nos muestra otra cosa  -cómo el arte puede ser un puente entre continentes y también cómo las expresiones de vanguardia se pueden combinar con las tradiciones del arte popular. Sucede algo tan inesperado como fascinante en reuniones y fusiones de este tipo. Encuentros que a menudo suceden en un sueño y que el artista puede aprovechar y recrear. En una obra como esta se visualizan no sólo las huellas de la vida, sino también restos de los sueños y la más alta e intacta idea de que el mundo puede ser transformado, y que cambiarlo es cierto y posible.                                    

CLEMENS ALTGÅRD. Poeta y escritor. Uno los curadores de la exposición
”Malmö brinner”. Texto al catálogo de Pepe Viñoles, abril de 2017.


                                                                     


2 Collages, 2016

  

                                                    
                                                      
 

                                                                                    

                                                      Foto: Gabriel Flores Jair. 2010